Organisation

Miljösamverkan Västs arbete bedrivs med hjälp av flera engagerade grupper. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi i Miljösamverkan Väst har organiserat vårt samarbete och vem som gör vad.

Styrgrupper

Verksamheten styrs av en styrgrupp som är gemensam för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland.  I den gemensamma styrgruppen diskuteras och beslutas om frågor på strategisk nivå som berör våra gemensamma delar av verksamheten. I gruppen finns representanter från båda länens kommuner och länsstyrelser.

Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland är enskilda organisationer och har därför var sin styrgrupp som ansvarar för bland annat budget och för återkoppling till respektive huvudman.

Projektledare och beredningsgrupp

För att leda verksamheten anlitas projektledare. Beredningsgruppen är projektledarnas stöd och referensgrupp för övergripande frågor i arbetet, till exempel beredning av verksamhetsplanen. Förutom projektledare består beredningsgruppen av representanter från länens miljökontor och de båda länsstyrelserna.

Projektgrupper

För varje projekt bildas en särskild projektgrupp. I en projektgrupp är normalt en projektledare sammankallande och ansvarig för  att leda arbetet. Projektgruppen tar bland annat fram underlagsmaterial, handläggarstöd, informationsmaterial samt genomför seminarier och workshops.

Kontaktpersoner

Varje arbetsplats utser en kontaktperson. Kontaktpersonerna är miljösamverkans ambassadörer och miljösamverkans kontakt på arbetsplatserna. De har bland annat i uppgift att samordna uppgifter, vidarebefordra eller presentera information från miljösamverkans projektledare.

Chefssamverkan

Chefssamverkan är en arbetsgrupp med chefer som har till uppgift att driva frågor om ledarskapsutveckling. Tillsammans med utsedd värd, vilket är en av länsdelarna i Västra Götaland eller Halland, anordnar de två chefsmöten varje år. Chefssamverkan svarar direkt till den gemensamma styrgruppen.