Om Miljösamverkan Väst

Miljösamverkan Väst syftar till att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen i Västra Götaland och Halland. Miljösamverkan har i uppgift att ge stöd och vägledning i myndigheternas tillsyns- och kontrollarbete. Arbetet bedrivs till stor del i projektform med fokus på tillsyn och kontroll, service samt kompetens- och verksamhetsutveckling. Miljösamverkan ska även fungera som informations- och kunskapsspridare.

Samverkan ska medföra att:

  • vi utnyttjar resurserna bättre
  • vi får en större gemensam kunskapsbas
  • vi gör likartade bedömningar som ger en mer enhetlig tillsyn
  • vi har ett likartat sätt att arbeta utifrån samma värderingar
Det önskade läget

Vår vision

Det önskade läget är vår värdegrund och vision i Miljösamverkan. Miljösamverkans verksamhet ska ge stöd för arbetsplatserna i våra län

Figurer i en måltavla

Verksamhet

På den här sidan kan du läsa om vår samverkan och hur vi bedriver vår verksamhet. Du hittar även dokument

Figurer som är sammankopplade

Organisation

Miljösamverkan Västs arbete bedrivs med hjälp av flera engagerade grupper. På den här sidan kan du läsa mer om hur

Handskakning

Huvudmän

Miljösamverkan bygger på en frivillig överenskommelse mellan flera aktörer i våra län och det är dessa huvudmän som finansierar verksamheten.