Verksamhet

På den här sidan kan du läsa om vår samverkan och hur vi bedriver vår verksamhet. Du hittar även dokument som är viktiga för verksamheten.

Vår samverkan

Miljösamverkan Västra Götaland har funnits sedan 1999 och Miljösamverkan Halland sedan 2004. Den nuvarande samverkan mellan Västra Götaland och Halland startade tack vare det gemensamma projektet Tillsynsutveckling i Väst (TUV). Satsningen genomfördes 2012 till 2014 och syftade till att höja personalens kompetens inom bland annat kommunikation, bemötande och ledarskap.

När projektet avslutades fortsatte vi samarbeta. Vi tog även med oss några av de aktiviteter som startas upp genom TUV, däribland utbildning i kommunikation och bemötande,
chefssamverkan och Mötesplats Goda exempel. Numer har vi även gemensam verksamhetsplanering och driver våra projekt och övriga aktivitet tillsammans.  Samarbetet beskrivs närmare i vår avsiktsförklaring.

Verksamhetsperiod

Miljösamverkan Västra Götaland bedrivs under en verksamhetsperiod på fyra år medan Miljösamverkan Halland har en löpande verksamhetsperiod. Vi har ett gemensamt styrdokument som beskriver övergripande frågor som syfte, mål, organisation, arbetssätt samt hur uppföljning och utvärdering ska gå till. 

Verksamhetsplanering

Den årliga verksamhetsplaneringsprocessen initierats av att målgruppen i miljösamverkan lämnar in förslag på projekt. För att ta reda på vilka av dessa som är mest efterfrågade besvaras en enkät av miljökontoren och länsstyrelserna i våra län. De utvalda projekten tillsammans med övriga aktiviteter som ska genomföras sammanställs i en ettårig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen fastställs av styrgruppen i juni. Detta för att de flesta arbetsplatser har sin verksamhetsplanering på hösten och då vet vilka projekt som kommer bedrivas av miljösamverkan.

En verksamhetsberättelse tas fram i början av varje år, vilken redogör för vad som gjorts i verksamheten under föregående år.