Tidigare projekt

Här hittar ni våra tidigare projekt.

ProjektBeskrivningResultatÄmnesområdePublikationsårAnsvarig miljösamverkan
Animaliska biprodukterProjektet syftade till att öka inspektörernas kunskap, utbyta erfarenheter samt att genmföra en tillsynskampanj. Projektet tog fram underlag för tillsyn av abp-hanteirng i butiker. Tillsynen riktas in på hantering och märkning, transport inklusive handelsdokument, samt rutiner. Projektet har bidragit med underlag för en ökad tillsynsvägledning från centrala myndigheter samt har försökt att utreda ansvarfördelningen inom abp-området.HandläggarstödAvfall2015Västra Götaland och Halland
AsylboendenProjektets övergripande syfte är asylboenden med god inomhusmiljö utan olägenheter för människors hälsa, för asylsökanden i våra båda län. Projektet ska ge inspektörer ökad kunskaper så att de kan bedöma asylboenden och ställa de relevanta kraven avseende hälsoskydd i tillsynen. Projektet ska även ge ökad samsyn i bedömningar mellan
miljökontoren samt bidra till att verksamhetsutövare och personal får kunskap om de krav som gäller och förståelse för miljökontorens roll. Projektet har samverkat med Västra Götalandsregionen (VGR)/Smittskydd samt arrangerat ett seminarium.
Handläggarstöd, checklistaHälsoskydd2016Västra Götaland och Halland
AvfallstillsynÅtervinningsstationer - Projektet har tagit fram en tillsynshandledning för miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. Handledningen användes under en tillsynskampanj. Backyard burning - Projektgruppen har tagit fram en informationsfolder som handlar om riskerna med att elda avfall. Det har även tagits fram en kortfattad tillsynshandledning med information om risker, lagstiftning och tips för tillsynen.Projektet fram en tillsynshandledning för miljötillsyn på återvinningsstationer samt checklista, exempel inspektionsrapport. Handledningen om backyard burning samt informationsfolder.Avfall2008/2009Västra Götaland
BehovsutredningarSyftet med projektet är att förenkla, effektivisera och ge stöd för tillsynsmyndighetens arbete med behovsutredningar. Projektet ska skapa förutsättningar för en likartad utformning av behovsutredningarna och möjliggöra jämförelse av resursbehoven. Projektet blir ett första steg för ökad samsyn i Västsverige.Mall inklusive underlagMetodik, juridik och planering2020-2021Västra Götaland och Halland
Behovsutredningar och tillsynsplanerProjektet har handlat om hur man tar fram dessa styrdokument på bästa sätt, så att de godtas av politikerna och uppfyller lagstiftningens krav samtidigt som de blir effektiva instrument för styrning av den egna verksamheten. Seminarium.HandläggarstödMetodik, juridik och planering2004Västra Götaland
BilskrotarProjektgruppen tog fram en tillsynshandledning 2004, reviderad 2010. Handledningens syfte var att ge vägledning för miljötillsyn på bilskrotningsverksamheter. Handledningen presenterar vad som gäller för auktorisation enligt bilskrotningsförordningen och om ekonomisk säkerhet i samband med auktorisationsbeslut. Vidare ges en kort beskrivning av hur Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar med den frågan. TillsynskampanjHandläggarstöd, checklistaAvfall2004, reviderat 2010Västra Götaland
Biltvätt på gatanSyftet med projektet var att minska utsläppen av förorenat tvättvatten genom att öka kunskapen hos allmänheten om miljöeffekterna från biltvätt på gatan. Därför genomfördes informationskampanjen "Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt" under våren 2012.Infomationsmaterial i form av informatiosnblad, webbtext, underlag till pressmeddelande, affisch samt bakgrundinformation.Miljöfarlig verksamhet2012Västra Götaland
Biltvättar/Handläggarstöd fordonstvättProjektet tog fram en tillsynshandledning samt policy för miljökrav på fordonstvätt. Detta har ersatts 2018 av handläggarstöd fordonstvättar.HandläggarstödMiljöfarlig verksamhet2004, reviderat 2019Västra Götaland
BräddningarMålet med projektet är minskade totala utsläpp från de kommunala avloppssystemen samt att öka kunskaperna hos inspektörer och verksamhetsutövare. Arbetet är långsiktigt men genom tillsynskampanjen bör en del resultat kunna nås direkt.Handläggarstöd inkl checklistaAvlopp2014Västra Götaland
BullerProjektets syfte var att ge handläggare på kommuner och Länsstyrelsen ökad kunskap och bättre verktyg för att kunna arbeta effektivt och rättssäkert med miljöbalkstillsyn i olika bullerfrågor. Projektet arrangerade en 2-dagarsutbildning och två workshop.
Bullerområden som projektet fokuserat på:
Buller från fläktar och värmepumpar
Buller i skolor, idrottshallar med mera
Fåglar och skällande hundar
Industribuller
Musikbuller (uteliv på offentlig plats, inklusive störande ljud från restauranger med mera)
Oljud från grannar
Trafikbuller
Vindkraft.
VerktygslådaHälsoskydd, Miljöfarlig verksamhet2013Västra Götaland
Bygg och rivningsavfallProjekt med tillsynskampanjHandläggarstöd, exempel på yttrande, checklista, informationsbrev mm.Avfall2002Västra Götaland
Bygg och rivningsavfallTillsynskampanjInformationsbroschyrAvfall2004, reviderat 2006Halland
CisternerSyftet med projketet var att skapa samsyn och informera kring kraven på återkommande kontrll för utomhuscisternet. I projektet togs information till verksamheterna fram samt förslag på gemensamma blanketter, checklistor och mallar. En vägleding förbedömning av kemikalieförvaring i cisterner och andra behållare togs också fram.HandläggarstödKemikalier2006Halland
CisterntillsynDet övergripande syftet med projektet är att minska risken för miljöskador genom spill, läckage och olyckor vid cisterner. Handledningen ska bland annat vara en hjälp att tillämpa regelverket på ett korrekt sätt. Handledningen tar även upp risker med och regler för cisterner, samt ger stöd för kommunernas handläggning av cisternärenden och tillsyn av cisterner. Det gäller både cisterner med brandfarliga varor och cisterner med annat innehåll. Genom checklistor och mallar för beslut och meddelanden som finns i bilagor ska myndigheternas arbete förenklas.HandläggarstödKemikalier2004Västra Götaland
DagvattenDagvatten - teknik, lagstiftning och underlag för policy Miljösamverkan Västra Götaland 2004HandläggarstödVatten2004Västra Götaland
Dagvatten 2013-2014Syftet med projektet är att ge stöd i kommunernas arbete med dagvatten för att öka förutsättningarna för en god dagvattenhantering. Dagvatten berör många verksamhetsområden och projektet riktar sig därför till alla som kommer i kontakt med dagvattenhantering och i synnerhet kommunalt anställda som arbetar med miljö-, plan-, bygglovs- och VA-frågor. Projektgruppen har uppdaterat den tidigare handledningen Dagvatten - teknik, lagstiftning och underlag för policy från 2004. I handläggarstödet ges bland annat orienterande information om dagvattenhantering, juridiska förutsättningar samt klargörande av olika aktörers roller. Projektgruppen har velat belysa dagvattnets betydelse genom att beskriva dagvattenhanteringen i olika skeden inom kommunen. Projektgruppen har även arrangerat ett seminarium.HandläggarstödVatten2014Västra Götaland
Dagvatten 2015-2016Projektet ska göra en tekniklista som beskriver de olika dagvattenteknikerna samt erfarenheter och utvärdering av dessa. Reda ut vilka krav man kan ställa på dagvattenhantering samt vad som gäller vid anmälningsplikt. Anordna minst fyra studiebesök där man besöker olika områden med olika dagvattentekniker.
Framställa en lathund innehållande: Tekniklista, Krav på rening (schablonvärden), Anmälningsplikt och Erfarenheter från studiebesök
TekniksammanställningVatten2016Halland och Västra Götaland
Detaljplaner för bostäderProjektet Detaljplaner för bostäder syftar till att skapa samsyn och stödja kommuner och länsstyrelser att genomföra tillsyn på Detaljplaner för bostäder på ett effektivt sätt.Handläggarstöd inkl checklistaHälsoskydd2021Västra Götaland och Halland
Effektiv bostadstillsynProjektet ska ge kommunerna stöd för en effektiv handläggning av bostadsklagomål. Projektgruppen har tagit ett handläggarstöd, vilket bland annat innehåller stöd för prioritering av ärenden och vilka tillsynsmetoder som kan användas. Därtill har projektet genomfört en utbildning kring handläggning av inkommande ärenden och förebyggande arbete.HandläggarstödHälsoskydd2019Västra Götaland och Halland
Efterbehandling förorenade områden - strategiskt arbeteProjektets syfte är att skapa förutsättningar för ett mer strategiskt arbete med förorenade områden genom att handläggare på kommuner och länsstyrelse ska få ökad kunskap, rutiner och verktyg samt bättre samsyn.
Projektgruppen har valt två fokusområden: En inriktning på förorenade områden inom fysisk planering, då detta är en viktig del för att verka förebyggande och på en mer strategisk nivå. Huvudfokus ligger på olika aktörers roller i den fysiska planeringen. Det andra fokusområdet behandlar förslag på arbetssätt och verktyg som kan användas för att skapa ett mer strategiskt arbete med förorenade områden som helhet.
Handläggarstödet riktar sig till dem på kommunen och länsstyrelsen som kan behöva beakta förorenade områden i sitt arbete med fysisk planering, t.ex. miljö- plan- bygglovshandläggare samt mark- och exploateringsingenjörer. Stödet beskriver när föroreningar bör beaktas vid fysisk planering, olika aktörers roller, lagstiftning, var relevant information kan hittas samt vad man bör tänka på då man kommer i kontakt med förorenade områden.
Delen ”Verktyg och arbetssätt” riktar sig främst till miljökontoren och i synnerhet de kommuner som inte har arbetat så mycket med förorenade områden. Här ges förslag på verktyg och arbetssätt som kan användas för att arbeta mer strategiskt med förorenade områden. Dessa utgår från exempel som projektgruppen samlat in från olika delar av landet. Det handlar t.ex. om hur man kan använda sig av befintliga strukturer och styrdokument, hur man kan skapa tid för att arbeta med dessa frågor och förslag på systematisk prioritering mellan objekt för att börja i rätt ände.
HandläggarstödFörorenade områden2015Västra Götaland
EgenkontrollSyftet med projektet har varit att informera företagen i länet om egenkontrollförordningen och förmå dem att se vikten av egenkontroll och att tillämpa den. Syftet har även varit att höja miljöhandläggarnas kompetens på området samt att genom tillsyn följa upp efterlevnaden av egenkontrollförordningen. Bedömningsgrunder, cehecklista och informationsmaterial togs fram. En utbildning genomfördes 2004.Handläggarstöd, informationsmaterialMetodik, juridik och planering2004, reviderat 2009Halland
Egenkontroll och systemtillsynProjektets syfte var att förtydliga hur reglerna om egenkontroll kan tillämpas i tillsynsarbetet. Men även utveckla systemtillsynen och på så sätt bidra till en effektivare och mer enhetlig miljötillsyn i länet. TillsynskampanjHandläggarstödMetodik, juridik och planering2005, reviderat 2010Västra Götaland
EN-EFFEKTProjektet pågick under 2009-2010 och fokuserade på energieffektivisering av företag i Hallands län.HandläggarstödEnergi2010Halland
Energifrågani miljötillsynenSyftet har varit att samla in befintligt material från arbete hos kommuner och länsstyrelser och kunna visa på en röd tråd från styrande dokument till arbetet på handläggarnivå.StöddokumnetEnergi2021Miljösamverkan Halland mfl
Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planeringProjektet, som startade 2005, går igenom hur energifrågor behandlas vid tillsyn, prövning och till viss del i samband med yttranden i fysisk planering.HandläggarstödEnergi2006Västra Götaland
Enskilda avloppProjektgruppen har bland annat tagit fram ett informationsblad samt en avloppsinventeringsmanual. Projektgruppen har även tagit fram ett kurspaket; Informationsträffar för avloppsentereprenörer.Manual avloppsinventeringAvlopp2007Västra Götaland
Enskilda avloppSyftet med projektet har varit att uppnå en enhetlig bedömning och handläggning av enskilda avlopp i Hallands län. En tillsynshandledning utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten har tagits fram. Tillsynshandledningen heter Enskilda avlopp Tillsynshandledning till NFS 2006:7 för miljökontoren.HandläggarstödAvlopp2007Halland
Enskilda avlopp fosforfällorSyftet med projekt var att minska läckage av fosfor från enskilda avlopp till
vattenförekomster genom ökad kunskap hos inspektörerna om fosforfällor, en
gemensam tillsynsmetodik och en tydligare ansvarsfördelning vad gäller tillsyn,
underhåll och avfallshantering av fosforfällor.
HandläggarstödAvlopp2016Halland och Västra Götaland
Enskilda avlopp IISyftet med projektet Enskilda avlopp II har varit att gemensamt genomföra en analys/jämförelse över riktlinjer/policydokument och slutsatser från föregående delprojekt om Enskilda avlopp (2007). Delar av materialet från 2007 uppdaterades under projektet.
HandläggarstödAvlopp2009Halland
Entreprenörer och entreprenadverksamheterSyftet med projektet var att ta fram en handledning till kommunerna om entreprenadverksamhet, som stöd för tillsynen. Projektet utformade även ett allmänt informationsmaterial som kan delas ut till entreprenörer och entreprenadföretag.InformationsmaterialMiljöfarlig verksamhet2002Västra Götaland
FlamskyddspolicyUnderlag för att ta fram policy. Miljösamverkan Älvsborg.Underlag för att ta fram policy. Miljösamverkan Älvsborg.Kemikalier1997Västra Götaland
FordonsverkstäderSyftet med projektet var att öka kunskapen om verksamma icke anmälningspliktiga fordonsverkstäder och på ett enhetligt sätt förbättra fordonsverkstädernas egenkontroll främst vad gäller kemikalie- och avfallshantering samt utsläpp till avloppsvattnet. I projektet togs checklista, bedömningsgrunder och informationsmaterial fram.HandläggarstödMiljöfarlig verksamhet2006Halland
FritidsbåtshamnarInom projektet har det tagits fram en tillsynshandledning: Fritidsbåtshamnar - tillsynshandledning för miljökontoren. Handledningen blev klar 2005 och ger vägledning om i princip alla slags miljö- och hälsoskyddsfrågor i fritidsbåtshamnar, och innehåller också en omfattande och detaljerad inspektionschecklista. tillsynskampanj.Handläggarstöd, informationsmaterialMiljöfarlig verksamhet2006Västra Götaland
Fritidsbåtshamnar 2. Efter avslutat projekt ska följande ha gjorts: Tagit fram en aktuell vägledning i form av ett dokument, som kan användas som stöd i
tillsynen av fritidsbåtshamnar. Tagit fram en information riktad till fritidbåtshamnarna, en information riktad till
båtägarna samt information om fritidbåtshamnar som kommunerna kan ha på sina
hemsidor. Anordnat ett seminarium där vägledningen ska ha presenteras av projektgruppen.Tillsynskampanj inklusive slutseminarium.
Handläggarstöd, checklista, infobladMiljöfarlig verksamhet2017Halland och Västra Götaland
Förorenade områden vid pågående verksamheterProjektet har därför fokuserat på att ta fram stöd för framför allt miljökontorens tillsyn på pågående miljöfarliga verksamheter. TillsynskampanjHandläggarstödFörorenade områden2008Västra Götaland
Halvstora avloppProjektet har tagit fram en översikt över vilka utsläppskrav som för närvarande ställs på avloppsanläggningar i storleksordningen 26-2000 pe i Hallands län. Inom ramen för projektet har även förslag till bedömningsgrunder och gemensamma handlägningsrytiner tagits fram.HandläggarstödAvlopp2010Halland
Handledning för kemikalietillsynHandledning för kemikalietillsyn på industrier och hos andra användare av kemiska produkter. Inriktningen för denna handledning är förenklad systemtillsyn, kompletterad med viss detaljtillsyn. Handledningen kan användas för kemikalietillsyn i samband med annan miljötillsyn på industrier, verkstäder med mera. Den kan även användas vid tillsynsbesök som enbart är inriktade på kemikaliefrågorna. Handledningen innehåller dels en policy för krav på förvaring av kemikalier, dels ett antal checklistor för tillsynen.HandläggarstödKemikalier2000Västra Götaland
Hälsoskadligt buller på diskotekSyftet med projektet har varit att verksamheter och arrangemang i länet ska ha en ljudnivå som ligger under de värden Socialstyrelsen rekommenderar.HandläggarstödHälsoskydd2001, uppföljning 2003Västra Götaland
Idrott/gym och tillfälligt boendeProjektet handlar om hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden. Målet är att ge aktuell kunskap på området och klargöra vad som behöver prioriteras i tillsynen. Projektet inriktas främst men inte uteslutande på hygienfrågor; inomhusmiljöfaktorer som ventilation med mera kan också tas med. Ett bra stöd för tillsyn finns i Socialstyrelsens handbok Hälsoskydd vid tillfälligt boende. För tillsyn av idrottslokaler och gym finns för närvarande inte lika specifikt stöd, men en del information från Socialstyrelsen om hygienfrågor med mera som kan vara användbart. Inom projektet planeras ett seminarium som fokuserar på de vanligaste bristerna och klargör tillsynsbehovet på dessa anläggningar och lokaler.Handläggarstöd inkl checklista och info till VUHälsoskydd2014Västra Götaland
Inomhusmiljö 2014-2015Projekt Inomhusmiljö pågick först 1999-2011 och producerade ett antal handledningar och andra dokument. 2014-2015 uppdaterades materilet genom ett nytt projekt. Projektets syfte var att bidra till minskad risk för olägenheter för människors hälsa i inomhusmiljön, ge inspektörerna på miljökontoren kunskaper så att de kan bedöma inomhusmiljö och hälsa och ställa de relevanta kraven i tillsynen samt ökad samsyn i bedömningar mellan miljökontoren. I projektet genomfördes en utbildning.HandläggarstödHälsoskydd199-2011, rev 2015Västra Götaland och Halland
Inventering av förorenade områdenprojektgruppen tog fram ett handläggarstöd och en samarbetsyta på Tillsynsportalen Väst. Handläggarstödet är framtaget för kommuner som vill börja inventera förorenade områden. Tanken har varit att skapa ett "paket" med allt du behöver för att inventera. Projektgruppen har därför valt att illustrera stödet som ett enkelt "flödesschema", från uppdrag till avslut.Handläggarstöd. Materialet finns på en egen samarbetsyta på Tillsynsportalen VästFörorenade områden2017Västra Götaland och Halland (uppstart)
Is i livsmedels-anläggningarEtt projekt om is från ismaskiner inom restaurangbranschen eller andra verksamheter som hanterar is som ska läggas i dryck eller mat. TillsynskampanjChecklistaLivsmedel2012Västra Götaland
JordbrukstillsynI detta projekt genomfördes 2011 en tillsynskampanj. Inriktningen var dels bekämpningsmedel, dels växtnärings- och gödselfrågor men också att utveckla tillsynen genom "värd-gäst"-metodik.HandläggarstödMiljöfarlig verksamhet2011Västra Götaland
JämställdhetsintegreringEn del av redlighet köttLathund för jämställdhetsintegreringMetodik, juridik och planering2017Halland och Västra Götaland (redlighet kött)
Kemikalier i förskolanInom projektet kemikalier i förskolan har en checklista med bedömningsgrunder för tillsyn av kemikalier i förskolan tagits fram. Checklistan är indelad i nio olika delar, med stöd till handläggarna om varför tillsyn ska bedrivas och stöd för bedömning. Till checklistan finns information om tillsynen och förtydligande till checklistan. Syftet med projektet var bland annat att stödja och stärka kommunerna i att genomföra tillsyn, men även ge handläggarna ökad kunskap och trygghet när de utför sitt uppdrag och arbetar för en giftfri förskola.Checklista med bedömningsgrunderHälsoskydd2021Miljösamverkan Väst
Kolla korkenProjektet har fokuserat på bristande barnsäkerhet i samband med kemikalier. De vanligaste bristerna är dåligt fungerande barnskyddande korkar och olämplig placering i butikerna. TillsynskampanjHandläggarstödKemikalier2004Västra Götaland
KosttillskottMärkning av kosttillskott är mycket komplex. Olika föreskrifter, EG-förordningar och riktlinjer styr hur produkterna ska märkas, vilka hälso- och näringspåståenden som får användas om produkten samt vilka ingredienser som får användas. Projektet Kosttillskott skulle därför förbättra samordningen och höja kompetensen och kvalitén inom kontroll av prestationshöjande kosttillskott. SeminariumHandläggarstödLivsmedel2013Halland
LegionellaProjektet har fokuserat på förebyggande tillsynsarbete och miljökontorens arbete med smittspårning i händelse av ett utbrott.HandläggarstödHälsoskydd2008Västra Götaland
LOVA – metodutvecklingProjektet genomfördes mellan åren 2011-2014. Syftet var att utifrån ett prioriterat område per kommun gemensamt utveckla effektiva, systematiska metoder för att nå minskad belastning av näringsämnen på vattenmiljöerna. Fokus inom projektet var främst lantbruk och enskdila avlopp. Inom projektet togs informationsbroschyrer fram, metodutveckling på arbetssätt, samsyn skapades, med även externa konsulttjänster anlitades för att ta fram beräkningsmodeller bland annat. Seminarium och workshops genomfördes också under projekttiden. Projektet genomfördes med stöd av LOVA.Handläggarstöd, enskilda konsult rapporterMetodik, juridik och planering2014Halland
Massor från schakt och anläggningMiljösamverkan Västra Götaland har gemensamt med Miljösamverkan Värmland arbetat fram en tillsynshandledning om hantering av schaktmassor. (Behöver uppdateras)HandläggarstödAvfall2010Västra Götaland
Miljöanpassad upphandlingProjektgruppen satte samman en enkät som kommunernas inköpschefer (eller motsvarande) fick besvara. Enkäten skulle bland annat visa omfattningen av miljöanpassade upphandlingar i länets kommuner, hur de genomfördes samt vilka problem som uppstått. Syftet med enkäten var att få en uppfattning om vilket stöd som behövs när det gäller miljöanpassad upphandling.Sammanställning enkätMetodik, juridik och planering1999Västra Götaland
Miljötillsyn lantbruk Miljöfarlig verksamhetSyftet med projektet var att genom kunnig och enhetlig tillsyn uppnå förbättrad efterlevnad och en ökad kunskap om miljöbalkens bestämmelser hos lantbrukare i Hallands län. Informationsmaterial och förslag till bedömingsgrunder togs fram.HandläggarstödMiljöfarlig verksamhet2007Halland
Minireningsverk AvloppMiljö- och hälsoskyddskontoren i Halland har erfarenhet av att minireningsverken inte sköts och att funktionen därmed är dålig samt att fastighetsägare inte vet tillräckligt mycket om sina minireningsverk. Detta var något som miljökontoren ville undersöka och åtgärda. Målet med projektet var att förbättra statusen i vattenförekomster i Halland, genom ökad kunskap om egenkontroll hos ägare av minireningsverk och ökad kännedom hos miljökontoren om driften av befintliga minireningsverk. I detta projekt har kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Göteborg deltagit och alla förutom Varberg har utfört tillsynsbesök inom projektet.HandläggarstödAvlopp2014Halland
Märkning av livsmedelProjektgruppen tog fram en checklista och vägledning för tillsyn av färdigförpackade livsmedel, förpackat på kundens begäran eller för direkt försäljning, samt
oförpackade livsmedel. Tillsynskampanj
checklista inkl lagstöd och exempelLivsmedel2015Västra Götaland
Nedskräpning inklusive skrotbilarProjektetets syfte är att ta fram en handledning som ger stöd åt miljökontorens arbete med nedskräpningsärenden. Handläggarstödet har uppdaterats av Miljösamverkan Jönköping 2019.HandläggarstödAvfall2013, Jönköping reviderat 2019Västra Götaland
OljeavskiljareMålet för projektet är att miljö- (och livsmedels-) inspektörer ska få ökad kunskap om funktionen hos olje- (respektive fett-) avskiljare och kunna tillämpa det i tillsynsarbetet. UtbildningUtbildningAvlopp2015Västra Götaland
Olyckor och utsläppProjektet genomfördes 2012 och fokuserade på hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av olyckor och var ansvaret övergår från räddning till miljö. Projektets huvudsakliga insats var att uppdatera den vägledning som tidigare tagits fram 2002 samt att anordna en seminariedag. Projektet riktade sig till både miljökontor och räddningstjänst, med målet ökad kunskap och bra rutiner för att kunna minimera miljöskador vid utsläpp i samband med bränder och andra olyckor.HandläggarstödRiskhantering2012Västra Götaland
PCB-tillsynTyngdpunkten i projektet har legat på en tillsynskampanj med inriktningen att följa upp att alla berörda fastighetsägare inventerat sina byggnader och att inventeringarna gjorts med tillräcklig kvalitet.HandläggarstödKemikalier2009, reviderat 2014Västra Götaland
Planerad strandskyddstillsynProjektet Planerad strandskyddstillsyn syftar till att skapa samsyn och stödja kommuner och länsstyrelser att genomföra strandskyddstillsyn på ett effektivt sätt. TillsynskampanjHandläggarstödNaturvård2020Västra Götaland och Halland
PlastadditivSyftet med projektet har varit att kontrollera vilka tillsatser (additiv) som används av eller förekommer i plastråvaror hos termoplastindustrierna i länet. Främst har det handlat om att skapa medvetenhet hos företagen om vilka additiv som ingår och påminna om skyldigheten att söka mindre farliga alternativ, när sådana finns eller kan tänkas finnas.HandläggarstödKemikalier1998Västra Götaland
RadonProjektet har handlat om hur arbetet mot radon kan bedrivas på effektivaste sätt. Syftet är att bidra till att befintliga radonproblem i länet åtgärdas och att förebygga
radonrisker i framtiden. Under 2005 färdigställdes en vägledning om radon, och ett seminarium hölls gemensamt med Boverket och Länsstyrelsen. Under 2006-2007 pågick en tillsynskampanj med inriktning på radonmätningar i skolor och förskolor. Vägledningen (som kom 2005) rör både radon i inomhusluft och radon i dricksvatten. Den ska vara ett stöd för kommunernas arbete med radonfrågan. Vägledningen ger en kort bakgrund om radonproblematiken, redovisar lagstiftning och miljömål som berör området samt radonsituationen i länet. Vägledningens tyngdpunkt har lagts på råd och förslag om hur arbetet kan bedrivas, både vad gäller att upptäcka och åtgärda pågående radonexponering, och att förebygga radonrisker.
HandläggarstödHälsoskydd2005Västra Götaland
ReachProjektets syftar till är att säkerställa att kraven i EU:s kemikalieförordning Reach följs så att miljömålet giftfri miljö uppnås och risker för miljö och människors hälsa minskar. Projektet ska därför ge företag och inspektörer ökad kunskap och förståelse för sin roll gällande Reach. Projektet fokuserar på nedströmsanvändares och miljöhandläggares kunskap om registrering, tillstånd och begränsning av användning av ämnen. Projektgruppen har även arbetat med att förtydliga ansvaret mellan KemI, länsstyrelser och kommuner. Seminarium och tillsynskampanjHandläggarstödKemikalier2016Västra Götaland och Halland
Redlighet fisk på restaurangSyftet med projektet var att uppmärksamma eventuella felaktigheter gällande fiskarter som lämnas till konsumenterna via menyer samt att få en bild av hur det ser ut i våra län.Checklista och vägledningLivsmedel
Redlighet köttSyftet med projektet är att granska i vilken omfattning problemet med fusk med djurslag kvarstår, samt att ge fördjupade kunskaper på området. Tillsynskampanj. Jämställdhetsintegrering.Checklistor för tillsyn och lathund jämställdhetLivsmedel2017Västra Götaland och Halland (Jämställdhetsintegrering)
Samverkan kring förorenade områdenDetta projekt syftar till att skapa ett nätverk och bygga upp en plattform där man kan samlas kring frågorna som rör förorenade områden.Lathund för nätvkersträffar. Se samarbetsyta/nätverkplats på Tillsynsportalen VästFörorenade områden2021Västra Götaland och Halland
SläckvattenPojektets syfte var att ge stöd för handläggarna vid remisshantering, tillsyn och handläggning av släckvatten i anmälningspliktig verksamhet. HandläggarstödMiljöfarlig verksamhet2021Västra Götaland
Småskalig fastbränsleeldningProjektets mål var att bistå miljökontoren med rutiner och verktyg som leder till en effektiv och enhetlig hantering av ärenden med klagomål på småskalig fastbränsleeldning. Ett annat mål var att tillsammans med andra funktioner i kommunen arbeta förebyggande för att minimera skadliga utsläpp och störningar. Arbetet resulterade bland annat i en vägledning som ska vara ett kunskapsunderlag och stöddokument för handläggning av klagomålsärenden.HandläggarstödHälsoskydd2012Västra Götaland
Spridning av kemiska bekämpningsmedelProjektet handlade om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Syftet var att samla information på området och att genom en tillsynskampanj kontrollera efterlevnaden av de regler som finns. TillsynskampanjHandläggarstödKemikalier2001Västra Götaland
Spårbarhet av livsmedel i flera ledSyftet med projektet är att förbättra kontrollen av spårbarhet av livsmedel i flera led genom att myndigheterna gemensamt tar fram metodstöd och samverkar med varandra i kontrollarbetet. Projektet ska öka samverkan mellan myndigheterna samt bidra till en effektivare och samsynad kontroll av spårbarhet av livsmedel i flera led. Projektet ska falla inom kontrollområden enlig de operativa målen.

Metodstödet som tas fram inom projektet är tänkt att kunna användas för spårbarhet i flera led av alla typer av livsmedel. Tanken är också att det ska vara ett metodstöd som ska vara användbart för olika kontrollmyndigheter. För att få med så många kontrollmyndigheter som möjligt och för att metodstödet som tas fram i projektet ska kunna användas även efter tillsynskampanjen, så väljer vi inte att fokusera på ett särskilt livsmedel i projektet. Istället väljer vi att i metodstödet lägga till möjligheten för kontrollmyndigheterna att inrikta sig på livsmedel med ekologiskt och/eller svenskt ursprung.Tillsynskampanj inkl kick off.
Checklista och vägledningLivsmedel2019Västra Götaland och Halland
SäkerhetsdatabladProjektet hade som mål att förbättra företagens kemikaliearbete genom att se till att de har korrekta säkerhetsdatablad och att dessa används på rätt sätt.
Projektet genomförde en tillsynskampanj på miljöfarliga verksamheter. Kampanjens inriktning var säkerhetsdatablad och deras användning.
HandläggarstödKemikalier2008Västra Götaland
Tillsyn fjärrvärmeanläggningarSyftet med projektet var att ta fram vägledningsstöd för tillsynen enligt miljöbalken vid fjärrvärmeanläggningar. Tyngdpunkten har legat på de anläggningar som kommunen har tillsyn över, både tillståndspliktiga och anmälningspliktiga anläggningar. Projektet har även verkat för samsyn i tillsynen samt bidragit med utbildning för miljöhandläggare.HandläggarstödMiljöfarlig verksamhet2007Västra Götaland
Tillsyn nedlagda deponierMiljösamverkan Västra Götaland avslutar med denna handledning delprojektet om nedlagda deponier, som har syftat till att ta fram stöd för framför allt miljökontorens tillsyn på dessa. AHandläggarstödAvfall2010Västra Götaland
Tillsyn på dagvattenanläggningarSyftet med projektet har varit att ge miljöhandläggare: 1. Stöd i att prioritera vilka reningsanläggningar för dagvatten som är viktigast att bedriva tillsyn på.
2. Kunskapsunderlag som bidrar till att man lär sig området och därmed genomför mer tillsyn. 3. Verktyg för att kunna ställa rimliga krav på anläggningarna. Tillsynskampanj och utbildning
HandläggarstödVatten2019Västra Götaland och Halland
Tillsyn på mindre lantbrukProjektet syfte var att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter samt att genomföra en tillsynskampanj. Erfarenheterna från tillsynskampanjen ska användas och vara ett stöd för framtida prioriteringar i tillsynen. I projektet har kunskaper från utbildningen Kommunikation och bemötande tillämpats under tillsynskampanjen. Tillsynskampanj och utbildningHandläggarstödMiljöfarlig verksamhet2019Halland och Västra Götaland
Tillsyn verkstadsindustriMålet med projektet är att skapa underlag för ökad samsyn mellan kommunerna och ökad kompetens hos inspektörerna samt att lyfta tillsynsområdet. TillsynskampanjHandläggarstöd inkl checklistaMiljöfarlig verksamhet2013Västra Götaland
Tillsyns avloppsreningsverkSyftet var att ge stöd för miljökontorens tillsyn och att genomföra en tillsynskampanj.Pojektet har omfattat alla storlekar utom små avlopp för upp till 25 personekvivalenter. Tyngdpunkten har dock legat på avloppsanläggningar i storleksklassen 26 - 2000 pe (anmälningspliktiga anläggningar). En tillsynskampanj genomfördes i vilken femton kommuner i länet deltog. Under kampanjtiden inspekterades 67 avloppsanläggningar. En handledning till stöd för tillsynen togs fram 2005 och har sedan reviderats 2013 med hänsyn till ändrad lagstiftning med mera. Den ger en kort presentation om teknik- och miljöfrågor rörande avloppsanläggningar avsedda för mer än 25 personekvivalenter, något utförligare om lagstiftningen och mest om hur tillsyn av sådana anläggningar kan bedrivas. Handledningen är i första hand avsedd som stöd för miljökontorens tillsyn. Handledningen är länkad här nedan.HandläggarstödVatten2010Västra Götaland
Tillsynskampanj energiProjektet var en fortsättning av projektet från 2006 då handledningen Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering togs fram. Projektet har haft ett stort fokus på tillsyn, med övertygelsen att tillsynsbesök, inte bara information, är nödvändigt i klimatarbetet. Ett särskilt fokus har varit möjligheterna till samarbete inom kommunen mellan miljökontoret och energi- och klimatrådgivaren. Projektgruppen har arbetat fram Energikartläggning och energiplan, information och mallar för verksamhetsutövare, 2010. Material togs ursprungligen fram inom Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, men har bearbetats i projektet. Materialet är framtaget som ett stöd för verksamheter i arbetet med att genomföra en översiktlig energikartläggning och energiplan. Mallarna ska hjälpa till att strukturera uppgifterna för energikartläggningen och vara en vägledning för hur man kan lägga upp planerna för framtiden (energiplanen).Handläggarstöd inkl checklistaEnergi2010Västra Götaland
Transport av avfallSyftet med projektet var att säkerställa att avfall från verksamheter transporteras miljöanpassat och enligt miljöbalkens bestämmelser till godkända mottagare.HandläggarstödAvfall2006Halland
Transport av farligt avfallDet övergripande syftet var att verka för att kedjan av farlig avfallshantering fungerar så att inget hamnar fel och medför skador i miljön eller för människors hälsa.
Arbetet har bland annat handlat om att sprida information till verksamhetsutövare, en tillsynskampanj riktad till transportörer samt genom att ordna upptaktsdagar om farligt avfall för handläggare på miljökontoren och Länsstyrelsen.
Handläggarstöd inkl checklista, informationsblad m.m.Avfall2003Västra Götaland
TräskyddsmedelMålet var att genom tillsyn hos återförsäljare bidra till en minskad användning av bekämpningsmedel för träskyddsbehandling och en säkrare hantering. TillsynskampanjHandläggarstöd inkl checklista och informationsblad.Kemikalier2005Västra Götaland
TäkttillsynHandledningens syfte är att utgöra ett redskap för tillsyn enligt miljöbalken av täkter. Det gäller både lösmaterialtäkter, bergtäkter, tillståndspliktiga täkter och övriga.
Den ska också bidra till effektiv tillsyn med bra metodik och likvärdiga bedömningar i tillsynen i hela länet. Ett ytterligare användningsområde är att underlätta för fler kommuner (miljökontor) som är intresserade av det att ta över täkttillsyn från Länsstyrelsen.
HandläggarstödMiljöfarlig verksamhet2001Västra Götaland
Uppföljning PCB-fria fogarSyftet med projektet var därför att bira till att PCB-innehållande fogmassor i byggnader i kommunen tas bort och omhändertas på ett miljösäkert sätt.HandläggarstödKemikalier2005Västra Götaland
Uppföljning PCB-fria fogarSyftet med projektet var därför att bira till att PCB-innehållande fogmassor i byggnader i kommunen tas bort och omhändertas på ett miljösäkert sätt.HandläggarstödKemikalier2005Västra Götaland
Utbildning om bassängbadProjektets syfte är kompetenta och trygga inspektörer som har aktuell kunskap om hygieniska risker, reningsteknik och kontroll avseende olika slags bassängbad. Projektets mål är att anordna en utbildningsdag, som omfattar reningsteknik, hygienkrav och kontroll avseende olika slags bassängbad.Material till utbildningHälsoskydd2018Västra Götaland och Halland
Utbildning om buller och ljudmätningarProjektets syfte är att ge ökad kompetens och aktuell kunskap på de båda områdena inomhusbuller och industribuller. Projektet blir, på dessa båda områden, ett komplement och uppföljning till det tidigare projekt Buller. Projektet resluterade i en utbildning.UtbildningsmaterialHälsoskydd2019Västra Götaland och Halland
UtfasningsämnenMålet med projektet var att kartlägga användningen av utfasningsämnen hos de miljöfarliga verksamheter (klassade som A-, B- och C-objekt) som länets kommuner har tillsynsansvar för. Det är viktigt att alla företag har tillräcklig kunskap om sina kemikalier och att de arbetar med utfasning. Kartläggningen var ett hjälpmedel för företagens arbete med att fasa ut ämnena och för att höja kunskapsnivån hos företag och myndigheter. Kartläggningen var även ett verktyg för att följa upp miljömålet om en giftfri miljö. Ett mål var att arbetet också skulle leda till ökad kunskap hos de företag och tillsynsmyndigheter som inte redan arbetat mycket med frågan.KartläggningKemikalier2005Västra Götaland
Utsläpp till vatten från mindre verksamheterUtsläpp till vatten (till kommunalt VA eller recipient) från små industri-, service- och måleriverksamheter med mera är ofta svårbedömda för miljökontoren. Här finns inga villkor i tillstånd att kontrollera mot, och det råder ofta även osäkerhet om avloppsvattnets sammansättning. Hur ska bedömningar göras, vilken provtagning kan vara motiverad, vilka krav på begränsningar/åtgärder kan ställas? Projektet syftar alltså till skydd av recipienter från påverkan av direktutsläpp, utsläpp via dagvatten och utsläpp till kommunalt spillvatten som kan medföra störningar i reningsverken.HandläggarstödVatten2016Västra Götaland och Halland
Vattendirektivet LantbrukMånga vattenförekomster mår idag inte bra då de är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet uppnå ”God ekologisk status” senast år 2021. Kommunen har ett ansvar att se till att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå målen. Inom ramen för Miljösamverkan Halland har Miljö- och hälsoskyddskontoren i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholms kommun arbetat i projektet Vattendirektivet lantbrukstillsyn för att öka kunskap och samsyn hos miljö- och hälsoskyddsinspektörer och lantbrukare kring skäliga åtgärder för att minska mängden näringsämnen till vattenförekomsterna. Detta ska leda till en förbättrad status av vattenförekomster i HallandHandläggarstödLantbruk/ Miljöfarlig verksamhet2014Halland
Vattenförvaltning och tillsyn enligt miljöbalkenProjektets mål var att ge tillsynsmyndigheterna kunskap om vattenförvaltningen och om vattenförekomster samt verktyg för att arbeta med tillsynsinsatser som leder till bättre vattenkvalitet. Arbetet handlade bland annat om att ge vägledning för kommunernas arbete, framförallt för miljökontorens tillsyn av hur åtgärdsprogrammet följs. Projektgruppen tog fram en handledning om Vattenförvaltning och tillsyn enligt miljöbalken. Handledningen innehåller bland annat en modell för arbete med vattenförvaltningen i ett avrinningsområde, eller del av avrinningsområde. Den ska även kunna användas som stöd för tillsynsarbetet.HandläggarstödVatten2011Västra Götaland
VattenskyddsområdenInformationsprojekt där man tog fram broschyrer men man tog också fram en tillsynshandbok.HandläggarstödVatten2009Halland
VattenskyddsområdenProjektet Vattenskyddsområden har syftat till att: 1. Ge vägledning till kommunerna i deras arbete med att ta fram underlag för och besluta om vattenskyddsområden med föreskrifter.2.Ge stöd för miljökontorens och Länsstyrelsens tillsyn inom vattenskyddsområden. 3. Belysa miljökontorens och länsstyrelsens tillsynsroller inom vattenskyddsområden. Projektet har pågått i i två omgångar. 2004-2006 togs det fram en handledning om vattenskyddsområden, fastställande och tillsyn. Handledningen publicerades 2005. Under 2010-2011 ordnade projektgruppen handläggarträffar för länets kommuner samt uppdaterade handledningen från 2005.
Projektet publicerade även tio lathundar som skulle ge stöd för bedömningar och beslut i tillsyn enligt föreskrifter i vattenskyddsområden. Lathundarna är tänkta som ett komplement till tillsynshandledningen.
Handläggarstöd inkl lathundarVatten2006, reviderat 2011Västra Götaland
VerksamhetsavfallUnder 2004 togs det fram en handledning för tillsyn av verksamhetsavfall, det vill säga hur avfall som uppkommer på industrier, verkstäder, butiker, byggföretag och annan verksamhet hanteras. Handledningen ger vägledning för tillsynsmyndigheternas tillsyn av avfallshanteringen på olika verksamheter. Den innehåller också information till verksamhetsutövarna om avfallsfrågor. TillsynskampanjHandläggarstöd inkl infoblad m.m.Avfall2004Västra Götaland
VerkstadsindustriVerkstadsindustrier, mindre eller större, finns det flera av i alla kommuner. Vattenvårds-, luftvårds-, kemikalie- och avfallsfrågor är aktuella på i stort sett alla verkstadsindustrier. Projektet tog fram handledningar till stöd för miljökontorens tillsyn. Dessa användes också i en tillsynskampanj i länet. Två handledningar om verkstadsindustri togs fram i början av 00-talet. Den ena gäller verkstadsindustrier allmänt, den andra verkstadsindustriers ytbehandling. Båda handledningarna uppdaterades 2012. Tillsynsvägledningen av verkstadsindustri innehåller fakta om regler, beskrivning av verkstadsindustri och annan information som inspektörerna kan behöva vid tillsynen. Tillsynshandledningen verkstadsindustriers ytbehandling har som syfte att höja kunskapsnivån när det gäller ytbehandlingsprocesser och deras miljöpåverkan. Handledningen ska vara ett stöd för miljökontorens och Länsstyrelsens tillsyn.HandläggarstödMiljöfarlig verksamhet2000, reviderat 2012Västra Götaland
Vindkraft Miljöfarlig verksamhetProjektets mål var att skapa gemensamma rutiner vid handläggning av vindkraftsanmälningar och likartad tillsyn i länet.Bland annat ett schema för handläggning och ett exempel för anmälan.Energi2010Halland
VindkraftverkSyftet med handledningen var att bidra till mer enhetliga prövningar och bedömningar i kommunerna samt att minska risker för konflikter och störningar av vindkraften. Utöver handledningen har flera handläggarträffar och seminarier ordnats. Från Västra Götalandsregionens projekt Power Väst (ekonomiskt stöttat av Energimyndighen) har projektet fått bidrag som främst använts till en särskild projektgruppsledare samt till handläggarträffar och seminarier.Handläggarstöd inkl checklistor m.m.Energi2008-2009Västra Götaland
VOC-tillsynProjektet tog fram en handledning för VOC-tillsyn av verksamheter. Syftet med handledningen var att ge stöd för tillsyn vid utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) i olika verksamheter. VOC-tillsynen kan vara en del av tillsynsbesök där även andra miljöfrågor granskas, eller så kan den ske specialiserat med enbart fokus på VOC. Handledningen kan användas vid båda typerna av inspektioner, men den ger inte vägledning om annat än VOC. Handledningen fungerade även som stöd i bedömningen av nya verksamheter, exempelvis vid handläggningen av en anmälan om en planerad ny verksamhet.HandläggarstödKemikalier2010Västra Götaland
Vägledning om sanktionsärendenVilka rutiner bör gälla för handläggning av sanktionsärenden det vill säga åtalsanmälningar, miljösanktionsavgifter och vitesförelägganden? Projektet har 2009 tagit fram en lathund med exempel samt ordnat utbildningar om sanktionsärenden. Syftet med lathunden är att erbjuda en vägledning till snabb och juridiskt korrekt handläggning samt en effektiv resursanvändning vid sanktionsärenden. Vid revideringen 2014 har ett nytt kort avsnitt om "Åtgärder på den felandes bekostnad" lagts till. Utbildning.LathundMetodik, juridik och planering2009, reviderat 2014Västra Götaland
VärmepumparProjektet handlade om värmepumpsanläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Uppgiften var att sammanställa handläggningsrutiner, bedömningsgrunder vid anmälningar och tillståndsansökningar om dessa anläggningar. Inom projektet togs det fram en rapport som sammanställer kunskap om värmepumpar. Den riktar sig främst till miljökontor och innehåller bland annat förslag till handläggningsrutiner och policy. Rapporten beskriver både positiva och oönskade miljöeffekter som värmepumpanläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten, luft eller grundvatten kan ge upphov till. I rapporten finns även sammanställt handläggningsrutiner och bedömningsgrunder vid anmälningar och tillståndsansökningar om dessa anläggningar.KunskapsinssammanställningMiljöfarlig verksamhet2003Västra Götaland
Återanvändning av avfall för anläggningändamålAtt tänka på -listaAvfall2017Västra Götaland
Äldreboenden och vårdlokalerProjektet ska underlätta för miljökontoren att utöva rättsäker, ändamålsenlig och effektiv tillsyn på äldreboenden och vårdlokaler. Projektet ska ge stöd för prioriteringar av vilka verksamheter som behöver tillsynas och på vilken nivå tillsynen bör ligga på med tanke för riskerna för människors hälsa. Ytterst är syftet med projektet att minska smittspridning samt att brukarna har en bra boendemiljö utan risk för olägenhet.TillsynskampanjHandläggarstöd och checklistaHälsoskydd2018Västra Götaland och Halland
Översvämningar och miljö- och hälsoskyddProjektets syfte var att ge vägledning till hur kommunerna, främst miljökontoren, kan agera för att minska hälso- och miljökonsekvenser när översvämningar inträffar.
Risken för översvämningar ökar i takt med klimatförändringen. Översvämningar kan vara ganska storskaliga till följd av höga vattennivåer i Vänern och andra sjöar och vattendrag, men också lokala och tillfälliga genom häftiga regn eller vid kusten i samband med stormar.
SeminariumRiskhantering2011Västra Götaland